Ολοκληρώθηκε η Πανορθόδοξη Σύνοδος

«Βασική προτεραιότητα της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου υπήρξε η διακήρυξη της ενότητος της Ορθοδόξου Εκκλησίας», τονίζεται μεταξύ άλλων στο Μήνυμα της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Åóðåñéíüò ôçò ÐåíôçêïóôÞò óôçí åêêëçóßá ôïõ Áãßïõ Ôßôïõ óôï ÇñÜêëåéï ÊñÞôçò ôï ÓÜââáôï 18 Éïõíßïõ 2016, óôïí ïðïßï ÷ïñïóôÜôçóå ï Ïéêïõìåíéêüò ÐáôñéÜñ÷çò Âáñèïëïìáßïò, óõã÷ïñïóôáôïýíôùí ôùí ÐñïêáèçìÝíùí ôùí Ïñèïäüîùí Åêêëçóéþí. (EUROKINISSI/ÓÔÅÖÁÍÏÓ ÑÁÐÁÍÇÓ)

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο

http://www.huffingtonpost.gr/2016/06/26/koinonia-panorthoxos-sinodos-_n_10683036.html

4 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *